Id-Distrett  ta'  Birzebbuga  fir-Regatta  ta'  Jum  il-Helsien

Click here to edit subtitle

Regatta ta' Jum il-Helsien 2017 
Tmien Paljijiet ghal Birzebbuga

Ir-Regatta ta’ Jum il-Helsien 2017 kienet wahda ferm pozittiva ghall-Birzebbuga. Dan ghaliex waqt din ir-regatta intrebhu xejn inqas minn tmien paljijiet, 4 fil-Kategorija A u 4 fil-kategorija B. Dan huwa l-ikbar numru ta paljijiet li qatt intrebhu minn Birzebbuga f’Regatta wahda. Dawn il-paljijiet kienu jfissru wkoll li Birzebbuga giet fit-tieni post overall kemm fil-Kategorija A kif ukoll fil-Kategorija B. Ghal darbohra l-ekwipaggi fid-dghajjes blu, bojod u homor kienu komposti minn qaddiefa prodott tal-klabb, fil-maggoranza taghhom zaghzagh. Dawn il-qaddiefa gibdu l-ammirazzjoni tad-dilettanti tar-regatta li kienu prezenti numeruzi fil-Port il-Kbir.

Kategorija A

Fit-tigrija tal-Midalji, Birzebbuga dahlet fit-tieni post bid-dghajsa Maria Carmela II u bil-crew Dirk Attard, Glenn Zammit, Russell Bugeja u Sean Schembri. Palju tat-tielet intrebah fit-tigrija tal-Frejgatini bil-Frejgatina Tereza u bil-crew kompost mit-tewmin Damian Attard u Dirk Attard u Chasney Ciantar tmunier. Fil-Kajjiki, Damien Attard u Russell Bugeja gew it-tielet bil-kajjik San Pietru. Fl-ahhar tigrija, dik ta’ Bl-erbgha, l-ekwipagg kompost minn Damian Attard, Emman Borg, Manwel Magro u Russel Bugeja rebú il-Palju tat-Tieni bid-dghajsa 22 ta’ Frar.

Fil-Kategorija A, Birzebbuga tellghet total ta 36 punt u spiccat fit-tieni post overall fil-klassifika finali, wara Bormla li rebú x-Shield bi 88 punt.Fir-ritratti ta fuq jidhru il-qaddiefa ta' Birzebbuga jigu ippremjati bi Trofej u Paljijiet tal-Kategorija A. 1.Midalji; 2. Frejgatina; 3.Kajjik; 4. Ta Bl-Erbgha.

Kategorija B

L-ewwel tigrija kient dik ghad-Dghajjes tal-Pass b’zewg imqadef fejn bid-dghajsa Centinarja, Owen Micallef u Clifford Bugeja dahlu fit-tieni post. Fit-tigrija tal-Kajjiki il-crew Glenn Zammit u Andre Gauci ghamlu tigrija eccezjonali u dahlu fl-ewwel post. Fit-tigrija tal-Midalji, bid-dghajsa Maria Carmela II, Dirk Attard, Owen Micallef, Clifford Bugeja u Sean Schembri gew it-tielet. Fit-tigrija ta bl-Erbgha, Owen Micallef, Glenn Zammit, Clifford Bugeja u Colin Gauci rebú l-Palju tat-Tieni bid-dghajsa Centinarja.

Ghall hafna minn dawn il-qaddiefa li hadu sehem fil-Kategorija B, kienet l-ewwel esperjenza taghhom. Min habba f’hekk dan ir-rizultat jista jitqies bhala wiehed sorpriza u fl-istess hin ta inkoraggiment ghall dawn il-qaddiefa zaghzagh. B’total ta 46 punt, Birzebbuga spiccat it-tieni post fil-klassifika generali, wara d-distrett ta Bormla.

Fir-Ritratti ta fuq jidhru l-qaddiefa tal-Kategorija B jigu ippremjati bit-Trofej u l-Paljijiet: 1. Ta' Bi Tnejn; 2. Kajjiki; 3. Midalji; 4. Ta' Bl-Erbgha.

Ekwipaggi ta' Birzebbuga Fir-Regatta ta' Jum il-Helsien:-


Midalji:-

Dirk Attard, Glenn Zammit, Russell Bugeja, Sean Schembri (A)

Dirk Attard, Owen Micallef, Clifford Bugeja, Sean Schembri (B)


Frejgatini:-

Damian Attard, Dirk Attard, Chasney Ciantar (coxswain) (A)

Matthew Dalli, Steve Dalli, Chasney Ciantar (coxswain) (B)


Ta' Bi Tnejn:-

Manwel Magro, Emman Joe Borg (A)

Owen Micallef, Clifford Bugeja (B)


Kajjiki:-

Damian Attard, Russell Bugeja (A)

Glenn Micallef, Andre Gauci (B)


Ta' Bl-Erbgha:-

Damian Attard, Emman Joe Borg, Manwel Magro, Russell Bugeja (A)

Owen Micallef, Glenn Zammit, Clifford Bugeja, Colin Gauci (B)

 

Ir-riżultati kollha:


Kategorija Open


Dgħajjes (A) - Tal-Midalji b’erba’ imqadef

⦁ BORMLA 4’44”;  2. Birżebbuġa;  3. Birgu

Frejgatini b’żewġ imqadef u tmunier

⦁ BORMLA 6’57”;  2. Isla;  3. Birżebbuġa

Dgħajjes (C) - Tal-Pass b’żewġ imqadef

⦁ BORMLA 5’31”;  2. Marsamxett;  3. Marsa

Kajjikki b’żewġ imqadef

⦁ BORMLA 6’15”;  2. Isla;  3. Birżebbuġa

Tal-Pass ta’ b’Erbgħa

⦁ BORMLA 5’20”  2. Birżebbuġa;  3. Marsamxett


Klassifika Finali: 88 - Bormla; 36 - Birżebbuġa; 20 - Marsamxett; 16 - Senglea; 6 - Birgu, Marsa; 0 - Kalkara

 

Kategorija B


Dgħajjes (C) - Tal-Pass b’żewġ imqadef

⦁ BORMLA (ħin ma ngħatax):  2. Birżebbuġa;  3. Marsamxett

Kajjikki b’żewġ imqadef

⦁ BIRŻEBBUĠA 6’31”;  2. Senglea;  3. Bormla

Dgħajjes (A) - Tal-Midalji b’erba’ imqadef

⦁ BORMLA 4’53”:  2. Isla;  3. Birżebbuġa

Frejgatini b’żewġ imqadef u tmunier

⦁ ISLA 6’52”  2. Birgu;  3. Bormla

Dgħajjes (B) - Tal-Pass b’erba’ imqadef

⦁ BORMLA 5’20”;  2. Birżebbuġa;  3. Marsamxett


Klassifika Finali: 72 - Bormla; 46 - Birżebbuġa; 32 - Isla; 14 - Marsamxett; 8 - Birgu; 0 - Kalkara, Marsa


 

Jibdew il-Preparamenti ghar-Regatta ta' Jum il-Helsien 2017

Ir-Regatta ta' Jum il-Helsien ser issir nhar il-Gimgha, 31 ta' Marzu 2017 - Festa Nazzjonali.


Il-qaddiefa li ser jimlew id-dghajjes ta Birzebbuga ilhom ghal diversi gimghat jittrenjaw fuq l-art. Issa wasal iz-zmien li jibda it-tahrig fuq il-bahar. L-ewwel provi ghandhom jibdew fit-tielet gimgha ta' Jannar 2017. 


Waqt dawn ix-xahrejn u nofs li fadal, il-qaddiefa Birzebbugin ser jaghmlu sagrificcji kbar fil-granet keshin tax-xitwa.


Il-Kumitat jirringrazzja lil qaddiefa kollha li ser jinzlu ghat-Training.

 

Jum il-Helsien 2016 - Birzebbuga tirbah il-Kategorija B

Id-Distrett ta' Birzebbuga rebah l-Aggregate Shield Kategorija B ta' Jum il-Helsien ghall-ewwel darba meta b'total ta' 72 punt gheleb l-isfida tal-Marsa, Bormla u Isla. 


Dawn huma ir-rizultati kollha tal-Kategorija B:-


Tal-Pass b'Zewg Imqadef

Birzebbuga 5' 43'' (22 ta' Frar - Emman Joe Borg, Manuel Magro)

Isla 

Marsa 


Kajjiki

Birzebbuga 6' 24'' (San Pietru - Damien Attard, Russel Bugeja)

Bormla

Isla


Tal-Midalji

Marsa 5' 01''

Birzebbuga (Maria Carmela II - Dirk Attard, Glenn Zammit, Russell Bugeja, Sean Schembri)

Isla


Frejgatini

Birzebbuga 6' 58'' (Tereza - Dirk Attard, Damian Attard, Meod Ciantar-cox)

Marsa

Isla


Tal-Pass b'Erba' Mqadef

Bormla 5' 25''

Birzebbuga (22 ta' Frar -  Damien Attard, Emman Joe Borg, Manuel Magro, Russell Bugeja)

Marsa


Klassifika Finali

Birzebbuga 72 punt

Marsa 42 punt

Bormla 32 punt

Isla 26 punt

Birgu ma kisbu l-ebda punt

Kalkara ma kisbu l-ebda punt

Marsamxett  ma kisbu l-ebda punt


Bormla jirbhu l-Kategorija A

Bormla rebhu ir-Regatta ta' Jum il-Helsien Kategorija A meta gabu total ta' 72 punt. It-tieni gew il-Marsa b'56 punt, it-tielet l-Isla b'34 punt u r-raba' Marsamxett b'6 punti.


Midalji: Marsa, Bormla, Isla

Frejgatini: Bormla, Marsa, Isla

Bi Tnejn: Marsa, Bormla, Marsamxett

Kajjiki: Bormla, Isla

Bl'Erbgha: Bormla, Isla, Marsa

REBHA STORIKA GHALL-BIRZEBBUGA - BIRZEBBUGA SHOCK THE FAVOURITES
Id-Distrett ta' Birzebbuga rebah ir-Regatta ta' Jum il-Helsien ghall-ewwel darba fl-istorja tieghu. Dan wara li l-qaddiefa ta' Birzebbuga irnexxielhom jidhlu l-ewwel fit-tigrijiet tal-Midalji u l-Frejgatini, it-Tieni fit-Tigrija ta' Bl-Erbgha u t-Tielet fit-Tigrija ta' Bi Tnejn. Il-Klassifika Finali spiccat hekk:-

  • Birzebbuga 54 punt - Rebbieha tas-Shield ta' Jum il-Helsien
  1. Senglea 40 punt
  2. Marsa 36 punt
  3. Bormla 28 punt
  4. Marsamxett 8 punti
  5. Kalkara 6 punti
  6. Birgu minghajr ebda puntId-Dghajsa tal-Midalji Maria Carmela diehla l-Ewwel

Il-Frejgatina Terezsuperjuri fuq il-Frejgatini tal-Marsa,Bormla u l-Isla.